Doorgaan naar hoofdcontent

FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten

FNP
FNP wol feilige rekreaasjefarwei nei Drachten
De FNP Steatefraksje hat hjoed fragen steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten oer de útkomsten fan it ûndersyk nei it ûntflechtsjen fan berops- en rekreaasjeferkear en it effekt dêrfan op de feiligens. Yn 2019 hie de fraksje foarsteld om de Ald Headamsleat dêrfoar op `e nij befarber te meitsjen.
Lees verder

FNP ferbjustere oer lompe oanpak stikstof regearing
De regearing kaam hjoed mei syn plannen foar it oplossen fan de stikstofproblematyk, dy't nije ûntwikkelingen yn Fryslân en Nederlân al trije jierren op slot set. Minister Van der Wal hat dêrmei in diktaat oplein om yn guon gebieten, ek yn Fryslân, de útstjit fan stikstof tusken 12% oant in persintaazje sels fan 95% of mear te beheinen.
Lees verder