Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Blog Johan Veenstra: Iisbaan yn ‘e maaitiid

ensafh
Blog Johan Veenstra: Iisbaan yn 'e maaitiid

Een peer jaor leden he'k mitdaon an et grote projekt Iisbaan yn 'e maaitiid. Now ja, et zol een groot projekt wodden, mar doe kwam corona dat zovule overhoop haeld het. D'r zol een boek kommen, een tentoonstelling, aovens mit veurdrachten, bustochten deur de perveensie… Dat boek is d'r wel kommen. Een prachtig uutvoerd boek dat uutgeven wodde deur uutgeveri'je Louise in Grou. Een boek mit wark van elf dichters in et Fries, Snekers, Bildts en Stellingwarfs. Butendat staon d'r foto's van iesbaenen in van Baukje Venema en schilderi'jen van Hendrik Elings.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Lees verder

Besprek 'De ynfaller' fan Koos Tiemersma

Twintig jaar geleden publiceerde Koos Tiemersma zijn voortreffelijke Friese debuutroman De ljedder. Ik was toen verrast dat iemand als debuut zo'n prachtroman kon schrijven. Sinds die tijd weet ik dat Tiemersma met enige regelmaat een boek aflevert dat ik met bijzonder genoegen lees. In 2012 kwam Einum, dat ik een "zeer boeiende roman" noemde en waarvoor de auteur in 2015 de Gysbert Japicxpriiis kreeg. Voor de roman Quist (2020) gebruikte ik hetzelfde bijvoeglijke naamwoord als voor zijn debuutroman: "voortreffelijk".

Een nieuw boek van Tiemersma lees ik dus met iets meer dan gewone belangstelling en dat geldt dus zeker ook voor zijn in 2022 verschenen roman De ynfaller.… Lês fierder

Lees verder

Kollum Henk van der Veer: "Bernlef & de Blauhúster"

Eén kear in'e maand gaan ik met fotograaf Tom Coehoorn op stap, dwars deur de provinsy heen. Tom maakt foto's terwyl ik Friese Paradysfogels interview foar un glossyblad. We komme op de meast eksoatise en aparte plakken.
We presteare ut ok altyd wear om tidens su'n tòcht te ferwalen. Echt altyd. Wat dat angaat is de naam foar de navigatòr folkomen ferkeard koasen. TomTom sú in oans gefal feul beter FerdwaalFerdwaal hite kanne.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lees verder

Blog Abe de Vries: It meniste-komôf fan Waling Dykstra

Doe't yn 1923 it wenhûs fan de Fryske skriuwer-beweger Sjouke de Zee yn Jirnsum yn flammen opgie, ferdwûn syn hiele boekesamling mei de fjoersee yn. Dêr sieten hiel wat boeken tusken dy't er fan Waling Dykstra krigen hie, sa't De Zee oan kranteferslachjouwers fertelde.1 Ien fan dy boeken hie 'in âlde Menistebibel' west. De bibel dy't folle Fryske menisten oant yn de njoggentjinde ieu brûkten, en dy't 'de menistebibel' neamd waard, wie de Biestkensbibel; de lêste printinge dêrfan ferskynde yn 1721.

Lês fierder by Abe de VriesLês fierder

Lees verder

Oersetting Wallace Stevens, Boeket roazen yn sinneljocht

 

 

 

Boeket roazen yn sinneljocht

Neam it in rûch effekt, swarte readen,
Rôze gielen, oranje witen, te bot as sy binne
En wês yn it sinneljocht fan de keamer wat oars,

Te bot as sy binne en feroarje troch metaforyk,
Te hjir en hjoed, dingen dy't troch echt te wêzen
Alle ferbyldings dêrfan ta minder dingen meitsje.

En dochs is dat effekt in gefolch fan hoe't
Wy fiele, en dêrom is it net echt, útsein
Yn ús besef derfan, ús besef fan it rypste read,

Lês fierder by oersetter Klaas van der Hoek Lês fierder

Lees verder