woensdag 6 juli 2022

ensafh: Kollum Gerard de Jong: Fuur

ensafh
Kollum Gerard de Jong: Fuur
Ik sit op 'n banky op 't dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die't feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populêre mezyk der't...
Lees verder

Teleks: Besprek Elske Schotanus 'Kyra'
In 2022 verscheen de Friese 'graphic novel' of beeldroman Kyra van Elske Schotanus. Nu is beeldroman misschien niet helemaal de juiste term voor dit boek, beeldnovelle zou misschien beter zijn, of...
Lees verder

Teleks: Ljouwerter skriuwer wol omtinken foar syn boek: "Ik heb een soort zendingsdrang"
De Ljouwerter auteur Machiel Hoek hat trije wike lang op sneons in heale pagina advertinsje kocht by deiblêd NRC om syn boek ûnder de oandacht te bringen fan resinsinten en it publyk. De earste...
Lees verder

Teleks: Nij Merkgedicht Geart Tigchelaar
'Ferline wike woansdei haw ik wer mei in gedicht op 'e merk rûn. Diskear mei in fers fan Jan H. Woudstra. Sa't in bûtenlânske toerist sei: "It's a good day for a summer breeze."' Lês en...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Wat is it toch altyd in soadsje yn Snits
Foarege week dinsdachmòrren moest ik even te bloëdprikken an 'e Bolswarderbaan in Sneek. Ut was smoar en de smoardruk bij ut LAB fan ut Sint Antonius Sikenhús. Búten stond un lange rij met...
Lees verder

Teleks: Sytse Jansma nei Transpoesie
It Skriuwersboun berjochtet: Wy binne grutsk dat Sytse Jansma it Frysk fertsjintwurdigje sil op Transpoesie, it poëzyfestival yn Brussel ein septimber. Sytse is drok dwaande mei in nije dichtbondel...
Lees verder

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: Sturtswylje en neimelke
It skriuwwurk oan 'e biografy sit no yn 'e faze fan it sturtswyljen en it neimelken. Elk wit dat dêr in fleurich sin by heart, ek al is it faak yn ferhâlding in protte wurk foar in bytsje opbringst....
Lees verder

Oersettingen Philip Larkin: 'De gersmeander'
De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op 'e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten...
Lees verder

Teleks: LIT-UP – nij Europeesk projekt foar promoasje fan literatuer yn minderheidstalen
Boeken fan Fryslân en Ljouwert City of Literature binne sûnt dizze simmer partner yn in nij Europeesk projekt: LIT-UP. It doel? Ta nije strategyen komme om literatuer yn minderheidstalen en lytse...
Lees verder