Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: De schending van klassieke recensieregels

ensafh
De schending van klassieke recensieregels

In de tijd dat deftige heren nog de hoofdredacteuren waren van de boekenbijlagen, was het een ongeschreven wet dat boeken van medewerkers niet besproken werden. Objectiviteit bij de beoordeling telde hoger dan het belang van een eigen medewerker, en die was niet gewaarborgd als je in je eigen krant door een van je collega's gerecenseerd werd. Dat morele uitgangspunt is allang verlaten. Maar zo bont dat een medewerker zijn eigen boek mag recenseren, hebben we het nog niet meegemaakt. En toch gebeurde dat zaterdag 3 september in de Volkskrant.

Lês fierder by Marita Mathijsen op NeerlandistiekLês fierder

Lees verder

Oersetting Wallace Stevens, Fragen binne opmerkings

 

 

Fragen binne opmerkings

Yn it simmertúch komt de griene sprút wêrom.
De sinne skroeit en skrynt, giet dan hui hui tebek
Op de kimen mids folwoeksen enfantillages.

It slagget har fjoer net it sjen dat har oanskôget
Troch te prippen, antike oannames te dylgjen,
Utsein dat de pakesizzer har sjocht sa't sy is,

Peter de voyant, dy't seit: 'Mem, wat is dat' –
It ding dat opgiet mei sa'n protte retoryk,
Mar net foar him. Syn fraach is kompleet.

Lês fierder by oersetter Klaas van der Hoek Lês fierder

Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Augustinus

De laatste tiid spaan ik nòch al om in de dòrpen rond Sneek, seker sinds de komst fan de E-bike gaat der un weareld foar mij open. Ut aparte is ok dat ik hieltyd mear in de foetspoaren fan myn fader saleger treed.
Dy ging op woënsdachmiddagen at hij de winkel dicht had altyd op syn Gazelle fytske der op út. Hij strúnde dan over begraafplakken in Fryslaan, yts wat ik tegare met um op sundachmòrrens ok altyd deed. Over de Algemene Begraafplaats fan Sneek, onderwech naar ut kyndergrafke met ut witte dúfke, wêr't ik ut earder al us over had.… Lês fierder

Lees verder

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

Noch in goed wike, dan hoopje wy dat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme sil fan 'e biografy fan Tony Feitsma: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It printsjen leit op skema, is my krekt fersekere, dus as him gjin oerstreaming, brân of ierdferskowing foardocht, dan mei ik derfan útgean dat ik it boek aansten werklik yn hannen haw. In bysûnder gefoel!

Wat no ek loskomt, is de publisiteit. Sjoernalisten fan kranten en Omrop wolle graach witte wat ik te sizzen haw, leafst sûnder it hiele boek te lêzen. En wêrom moast der eins in boek oer Tony Feitsma komme?… Lês fierder

Lees verder

Tusken de Wurden: Klaas Looper yn petear mei Knilles Walstra

Klaas Looper hie yn it ramt fan de rubryk Tusken de Wurden wer in tige nijsgjirrich literêr petear. Diskear mei de lêste hippy-dichter fan Fryslân: Knilles Walstra.

Knilles Walstra

Klik op de tekening foar it petear.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: Unike lûdsopnamen digitalisearre: sa praten Friezen hûndert jier ferlyn

It Frysk Film & Audio Argyf (FFAA) hat in rige lûdsopnamen út 1927 digitalisearje litten. Dêrop is te hearren hoe't hûndert jier lyn Frysk praat waard. De opnamen binne fan no ôf ek online te beharkjen.
It giet om de âldste opnamen fan de trije Fryske talen: it Westerlauwersk Frysk, it Noardfrysk en it Sealterfrysk. Dy opnamen steane op 75 skellakplaten, ek wol 78 toerenplaten neamd. De platen hawwe sawat in iuw yn de opslach lein, earst by de Provinsjale Biblioteek (PB) en letter by Tresoar.

'Polygoansjoernaal yn it Frysk'
Foar it digitalisearjen wurke it FFAA gear mei de Fryske Akademy (FA) en Tresoar.… Lês fierder

Lees verder