Doorgaan naar hoofdcontent

Blog Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar…

Blog Jaap Slager: Dy't in grêf dolt foar in oar…
– De lieder fan Ruslân en syn plutokraten hiene in drôvich lyts bytsje respekt foar in minskelibben – alteast, as it om it gewoane folk gong… Ja, Douwe? – Hat master it oer de oarloch fan 2022, master? – No, nee. Ik haw it oer de Earste Wrâldkriich fan 1914, mar… do hast gelyk, jonge, dat hie ik der efkes by sizze moatten… Ja, Hawa? – Wat binne plutokraten, master? Lês fierder by Jaap Slager… Lês fierder
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.