Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe sit it no krekt: Frysk yn it spesjaal ûnderwiis

Hoe sit it no krekt: Frysk yn it spesjaal ûnderwiis

Op dit stuit wurdt wurke oan de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2024-2028 (BFTK). De foarige edysje is jildich fan 2019 oant 2023 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Provinsje Fryslân, 2018). Neffens de 'âlde' BFTK is in útgongspunt dat it Ryk en Provinsje der t

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief