Doorgaan naar hoofdcontent

Blog Ferdinand de Jong: ‘Skip the cow’

Blog Ferdinand de Jong: 'Skip the cow'

Dat we yn nuvere tiden libje, mei gjin ferrassing mear wêze. De refleks fan de ûnwissigens uteret him ûnder oare yn de ferûnderstelling dat 'wy' ynvestearje moatte soenen yn in nije wapenwedrin, nei foarbyld út de kâlde oarloch. Dy dwaze ferûnderstel

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief