Doorgaan naar hoofdcontent

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

Dit is it earste part fan de lêzing dy't dr. Goffe Jensma ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei yn Nijeveen hold by gelegenheid fan de hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens en it hûndertjierrich bestean fan kri

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief