Doorgaan naar hoofdcontent

Teleks: Doelen út Taalplan Frysk 2030 net te heljen

Teleks: Doelen út Taalplan Frysk 2030 net te heljen

De Ried fan de Fryske Beweging is fan miening dat de oerheid it brûken fan it Frysk yn bernedeiferbliuwen en pjutteboartersplakken te min stimulearret. De Ried wol dat de Wet Kinderopvang oanpast wurdt om dat te ferbetterjen. Dat is te lêzen yn in wi

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief