Doorgaan naar hoofdcontent

Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maaie 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maaie 2024

Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere ds. P. Beintema De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma De Rottefalle Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra Holwert Fermanje, 9.30 oere br. J. Regnerus Raard Martatsjerke, 9.30 oere drs. T.R.A. Simonides Toppe

Lees verder »

Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief